Diễn đàn YBK37
Chào Mừng Các Bạn Đến Với Diễn Đàn YBK37. Diễn đàn là một nơi giao lưu học hỏi, trao đổi giữa mọi người với nhau. Liên lạc với nhau để chia sẻ thông tin và mọi điều về học tập. Mong mọi người cùng nhau tham gia và giúp diễn đàn phát triển. Hãy đăng nhập đê có thể nhận đủ quyền lợi của thành viên. Xin chân thành cảm ơn các bạn ..!
Hỗ trợ Trực Tuyến


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

smallgalaxy

avatar
Super-Moderators
Super-Moderators
Câu 1 : Nguyên tử của nguyên tố thuộc nhóm VA có cấu hình electron là
A. 1s22s22p63s23p63d54s2 B. 1s22s22p63s23p63d104s24p3
C. 1s22s22p63s23p63d74s2 D. 1s22s22p63s23p63d104s24p5
Câu 2 : Caáu hình electron cuûa ion Fe3+ laø
A. [Ar] 3d3 4s2 B. [Ar] 3d6 4s2
C. [Ar] 3d5 4s0 D. [Ar] 3d4 4s2
Câu 3 : Electron cuối cùng điền vào cấu hình electron của nguyên tử Mn (Z = 25) có bộ 4 số lượng tử là:
A. n = 3, l = 2, ml = +1, ms = –1/2 B. n = 3, l = 0, ml = 0, ms = –1/2
C. n = 3, l = 2, ml = +2, ms = +1/2 D. n = 3, l = 2, ml = -2, ms = +1/2
Câu 4 : Một nguyên tử có electron cuối cùng ứng với 4 số lượng tử : n = 3, l = 2, ml = +2, ms = -1/2, nguyên tử đó có cấu hình phân lớp cuối là:
A. 3d8 B. 3d9 C. 3d10 D. 3d6
Câu 5 : Cấu trúc lớp electron hóa trị của nguyên tử nguyên tố X được biểu diễn như sau 4s2 4p4. X là nguyên tố
A. S B. Si C. Se D. Te
Câu 6 : Trong 4 nguyeân toá K (Z = 19), Sc (Z = 21), Cr (Z = 24), vaø Cu (Z = 29), nguyên tử của các nguyên tố có cấu hình e ngoài cùng là 4s1 :
A. K, Cr, Cu B. K, Sc, Cr
C. K, Sc, Cu D. Cr, Cu, Sc
Câu 7 : Cho 5 nguyên tố: V (Z = 23), Mn (Z = 25), Co (Z = 27), Ni (Z = 28), As (Z = 33).Ở trạng thái cơ bản , các nguyên tố có cùng số e độc thân là:
A. V, Co vaø As B. Mn, Co vaø Ni
C. Co, Ni vaø As D. V, Mn và Co
Câu 8 : Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một chu kỳ, có chung một đặc điểm là:
A. cùng số nơtron B. cùng số electron
C. cùng số proton D. cùng số lớp electron
Câu 9 : Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là
A. Na B. Mg C. F D. Cl
Câu 10 : Độ mạnh của các axít sau đây được xếp giảm dần theo dãy:
A. H2CO3, H2SiO3, HNO3. B. HNO3, H2CO3, H2SiO3.
C. HNO3, H2SiO3, H2CO3. D. H2SiO3, H2CO3, HNO3.
Câu 11 : Chọn kết luận đúng về bán kính của các ion:
A. Mg2+ > Rb+ B. Na+ > K+
C. As3+ > Sb3+ D. Br − > Cl −
Câu 12 : Tiểu phân có bán kính lớn nhất là :
A. Na B. Na+ C. Al D. Al3+
Câu 13 : Bộ bốn số lượng tử không phù hợp là :
A. n = 3, l = 1, ml = 0, ms = +1/2 B. n = 4, l = 3, ml = -3, ms = –1/2
C. n = 2, l = 1, ml = 2, ms = –1/2 D. n = 3, l = 2, ml = + 1, ms = +1/2
Câu 14 : Ion X2+ có phân lớp cuối là 2p6, trong bảng tuần hoàn, X thuộc ô thứ :
A. 10 B. 12 C. 14 D. 16
Câu 15 : Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố Coban (Co) thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB. Nguyên tử Co có số electron hóa trị là
A. 7 ` B. 8 C. 9 D. 10
Câu 16: Trong các cấu hình electron sau đây, cấu hình có 2 electron độc thân là
A. 1s22s22p63s23p1 B. 1s22s22p63s23p6 3d34s2
C. 1s22s22p63s23p4 D. 1s22s22p63s23p64s2
Câu 17: Trong các ion Cl-, S2-, K+, Ca2+; ion có bán kính lớn nhất là
A. Cl- B. S2- C. K+ D. Ca2+

Câu 18: Số proton, nơtron, electron của nguyên tử P lần lượt là :

A. 15; 31 và 15. B. 15; 15 và 31. C. 16, 15, 15. D. 15; 16 và 15.
Câu 19: Obitan nguyên tử 3px ứng với tổ hợp các số lượng tử là
A. n = 3, l = 1, m = -1 B. n = 3, l = 0, m = +1
C. n = 2, l = 0, m = 0 D. n = 3, l = 2, m = 0
Câu 20: Electron cuối cùng điền vào cấu hình electron của nguyên tử Al có bộ 4 số lượng tử là
A. n = 3, l = 1, ml = +1, ms = +1/2 B. n = 3, l = 1, ml = +1, ms = –1/2
C. n = 2, l =1, ml = –1, ms = +1/2 D. n = 3, l = 1, ml = -1, ms = +1/2
Câu 21: Electron cuối cùng của nguyên tử nguyên tố X ứng với: n = 3, ℓ = 2, mℓ = 0, ms = -1/2. X là nguyên tố
A. Clo. B. Sắt. C. Niken. D. Đồng.
Câu 22: Ion X3+ có phân lớp electron ngoài cùng là 3d3 ; Cấu hình electron của nguyên tử X là
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2 B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 D. 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s2
Câu 23: Dãy gồm các nguyên tố có tính phi kim tăng dần là
A. O, N, P, Al B. Al, P, N, O.
C. Al, N, O, P. D. Al, P, O, N.
Câu 24: Phát biểu không đúng là
A. Lớp thứ n có n phân lớp.
B. Những electron ở lớp K có mức năng lượng thấp nhất.
C. Trong một nguyên tử, nếu biết số proton có thể suy ra số nơtron.
D. Trong một nguyên tử, nếu biết số proton có thể suy ra số electron.
Câu 25: Một nguyên tử của nguyên tố M có 20 electron và 22 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là
A. M. B. M. C. M. D. M.
Câu 26: Ứng với 4 số lượng tử n = 4, ℓ = 2, mℓ = 0, ms = –1/2 là electron
A. thứ hai thuộc phân lớp 4d.
B. thứ sáu thuộc phân lớp 3p.
C. thứ năm thuộc phân lớp 3p.
D. thứ tám thuộc phân lớp 4d.
Câu 27 : Dãy gồm các kim lọai kiềm là
A. Na, Ba, Ca, K. B. Li, Na, K, Ca.
C. Li, Na, K, Cs. D. Be, Na, K, Rb.
Câu 28 : Cho các nguyên tử có cấu hình electron sau :
X: 1s2 2s2 2p5
Y: 1s2 2s1
Z: 1s2 2s2 2p4
T: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Các cặp nguyên tố có tính chất hóa học tương tự nhau là
A. X và Y B. Y và Z C. X và Z D. X và T
Câu 29 : Ion Cl- có cấu hình electron là
A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
C. 1s2 2s2 2p6 D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Câu 30 : Nguyên tố hóa học X có cấu hình electron nguyên tử ở lớp ngoài cùng là: (n - 1)d5ns1. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:
A. chu kì n, nhóm IB. B. chu kì n, nhóm VIA.
C. chu kì n, nhóm VIB. D. chu kì n, nhóm IA.


Câu 1: Cho các phương trình nhiệt hóa học sau :
S(thoi) + O2(k)  SO2(k) ; Ho = -296,06 kJ
S(đơn tà) + O2(k)  SO2(k) ; Ho = -296,36 kJ
Vậy biến thiên entanpy tiêu chuẩn của quá trình: S(thoi)  S(đơn tà) là
A. – 0,30 kJ. B. + 592,42 kJ. C. – 592,42 kJ. D. + 0,30 kJ.
Câu 2: Cho phản ứng CH4(k) + 2O2(k) → CO2(k) + 2H2O(k)
Biết H0298,tt (CO2(k)) = –393,5 kJ/mol
H0298,tt (H2O(k) ) = –241,8 kJ/mol
H0298,tt (CH4(k)) = –74,9 kJ/mol
Hiệu ứng nhiệt của phản ứng trên là
A. +802,2 kJ. B. –802,2 kJ. C. –560,4 kJ. D. +560,4 kJ.
Câu 3: Cho phương trình nhiệt hóa học: C(gr) + 2N2O(k) CO2(k) + 2N2(k) ; H0 = – 557,5 kJ
Biết nhiệt hình thành của CO2(k) = –393,5 kJ/mol ; Nhiệt hình thành của N2O là
A. +164 kJ/mol. B. +82 kJ/mol. C. – 82kJ/mol. D. –164 kJ/mol.
Câu 4: bỏ
Câu 5: Khi hoùa hôïp 2,1g saét vôùi löu huyønh coù tỏa ra một lượng nhiệt bằng 3,77 kJ, hiệu suất phản ứng là 100%. Nhieät taïo thaønh cuûa FeS là
A. +100,5 kJ/ mol. B. +10,05 kJ/ mol.
C. -10,05 kJ/ mol. D. -100,5 kJ/ mol.
Câu 6: Cho phương trình nhiệt hóa học sau :
2H2(k) + O2(k) → 2H2O(l) ; ∆Ho298 = -571,68 kJ
Nhiệt phân hủy của H2O(l) là
A. – 571,68 kJ/mol. B. – 285,84kJ/mol.
C. +571,68 kJ/mol. D. + 285,84kJ/mol.
Câu 8: Cho các phương trình nhiệt hóa học sau
2KClO3  2KCl + 3O2 H = –23,6 kcal
KClO4  KCl + 2O2 H = +7,9 kcal
Hiệu ứng nhiệt của phản ứng: 4KClO3  3KClO4 + KCl là
A. –15,7 kcal. B. -70,9 kcal. C. –90,9 kcal. D. +15,7 kcal.
Câu 9: Cho phương trình nhiệt hóa học sau :
2H2(k) + O2(k) → 2H2O(l) ; ∆Ho298 = -571,68 kJ
Nhiệt tạo thành của H2O(l) là
A. – 571,68 kJ/mol. B. +571,68 kJ/mol.
C. – 285,84kJ/mol. D. + 285,84kJ/mol.
Câu 10: Xác định H0298 của phản ứng: N2(k) + O2(k) = 2NO(k); Biết:
N2(k) + 2O2(k) → 2NO2 ; H0298 = +67,6 kJ
NO(k) + ½O2(k) → NO2 ; H0298 = –56,6 kJ
A. –124,2 kJ B. +124,2 kJ C. –180,8 kJ. D. +180,8 kJ
Câu 11: Tính hiệu ứng nhiệt của phản ứng tạo thành của C6H6 từ C2H2 qua phản ứng trùng hợp. Biết thiêu nhiệt của C2H2 là: -310,62 kcal, của C6H6 là: –780,98 kcal
A. +150,88 kcal B. +94,52 kcal
C. –150,88 kcal D. –94,52 kcal
Câu 13: Cho các phản ứng:
MgO(r) + 2H+(dd) → Mg2+(dd) + H2O(l) ; H0298 = –145,6 kJ
H2O(l) → H+(dd) + OH–(dd) ; H0298 = +57,5 kJ
Tính H0298 của phản ứng: MgO(r) + H2O(l) = Mg2+(dd) + 2OH–(dd)
A. +203,1 kJ B. –203,1 kJ C. +30,6 kJ D. –30,6 kJ
Câu 14: Tính H0298 của phản ứng: 2Mg(r) + CO2(k) → 2MgO(r) + C(gr)
Biết rằng H0298,s (CO2) = – 393,5 kJ
H0298,s (MgO) = – 601,8 kJ
A. +208,3 kJ B. –208,3 kJ C. +810,1 kJ D. –810,1 kJ
Câu 16: Xác định H của phản ứng:
Ca(OH)2(r) + SO3(k)  CaSO4(r) + H2O(k)
Biết:
CaO(r) + SO3(k)  CaSO4(r) H = –401,2 kJ
Ca(OH)2(r)  CaO(r) + H2O(k) H = +109,2 kJ
A. –292 kJ B. +292 kJ C. +510,4 kJ D. –510,4 kJDấu chân tròn trên cát điếm 1 . 2 . 3 hãy yêu tôi nhé Wink Wink Wink
Xem lý lịch thành viên

smallgalaxy

avatar
Super-Moderators
Super-Moderators
1-b,2-c,3-c,4-c,5-c,6-c,7-a,8-d,9-c,10-b,11-d,12-a,13-c,14-b,15-c,16-c,17-b,18-d,19-d,20-d,21-c,22-a,23-b,24-c,25-b,26-d,27-c,28-d,29-b,30-c


1-d.2-b,3-b,5-d,6-d,8-b,9-c,10-d,11-c,13-d,14-d,16-ađây là đáp án,nhưng mấy bạn đừng có lazy nha Laughing thanksDấu chân tròn trên cát điếm 1 . 2 . 3 hãy yêu tôi nhé Wink Wink Wink
Xem lý lịch thành viên

mjha_96

avatar
Members
Members
Smile

Xem lý lịch thành viên

thienhien

avatar
Members
Members
tks

Xem lý lịch thành viên
thank

Xem lý lịch thành viên
e cam on a!

Xem lý lịch thành viên
cảm ơn

Xem lý lịch thành viên
tks

Xem lý lịch thành viên
tks

Xem lý lịch thành viên
thanks

Xem lý lịch thành viên
thanks

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Comments facebook

      Nguyễn Lê Thành Lợi